Disclaimer

Fouten maken is menselijk.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Geen gebruik zonder toestemming van onze inhoud

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kinderdagverblijf De Balledotjes te Rossum

over de inhoud van deze website

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, prijzen, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Geen aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. Alle prijsinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en/of publicatiefouten.

Publicatie Fotomateriaal

Voor alle getoonde foto’s is goedkeuring verkregen van ouder(s) en/of voogd echter, alleen voor gebruik van de website van Kinderdagverblijf de Balledotjes. Niets van deze beelden mogen worden gecopieerd, gedupliceerd of op welke andere wijze verder worden verspreidt zonder dat er schriftelijk goedkeuring is gevraagd aan Kinderdagverblijf De Balledotjes te Rossum.

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017